Hold av 4. mars 2019

Program

-- 08:15 - Registrering åpner --

Strekning 1 - Øyeblikksbilde i jernbanen idag

09:00

Velkommen v/ leder Jernbaneforum Sør, Jon-Olav Strand og Arne Hjeltnes

09:15

Jon Georg Dale
Samferdselsminister

Regjeringen har videreført satsningen på jernbanen i statsbudsjettet. Hva satses det på nå, og hvilke utfordringer gir det?

Presentasjon

09:35

Kirsti Slotsvik 
Jernbanedirektør

Jernbanedirektøren kommer til Jernbaneforum for å fortelle om Jernbanedirektoratet 2019

Presentasjon

09:55

Gorm Frimannslund
Konserndirektør Bane NOR

Hvilke prioriteringer må Bane NOR gjøre i 2019, og hva er fokusområdene for året?

Presentasjon

-- pause 20 minutter --

Strekning 2 - Jernbanereformen 

10:35

Cathrine Elgin
Go-Ahead Norge

Britiske Go-Ahead vant konkurransen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen til tross for protester fra andre aktører som scoret bedre på flere kvalitetskriterier. 

Go-Ahead har ambisjoner om å gjøre hverdagen bedre for de mange reisende på strekningene de nå blir ansvarlige for, og de ønsker å etablere seg lokalt med norsk mannskap. 

Vi i Jernbaneforum har gleden av å ta imot Cathrine Elgin som er mobiliseringsdirektør i Go-Ahead Norge, som vil snakke mer om planer framover, samt forventninger til oppdragsgiver og marked.

Presentasjon

10:50

Øystein Risan
Adm. Dir. Norske Tog

Administrerende direktør Øystein Risan vil fortelle om Norske togs erfaringer med reformen så langt, spesielt i lys av Pakke Sør. Videre vil han redegjøre for hva han mener kreves for at reformen skal bli vellykket framover, blant annet knyttet til behovet for;

  • tydelige og felles mål
  • konkretisering av konsepter
  • planlegging og koordinering 

Presentasjon

11:05

Johnny Welle
Adm. Dir. Entur

Entur er garantisten for at det skal være enkelt å kjøpe gjennomgående reiser på tog i Norge, uavhengig av antall togoperatører. Entur har investert i en ny digital plattform for mobilitet, som i dag benyttes av over 60 kollektivaktører, i produksjon og utvikling av mobilitetstjenester.

Administrerende direktør i Johnny Welle vil belyse viktigheten av at det ikke bare er togreisen som må være en integrert tjeneste dersom vi skal få flere nordmenn til å reise kollektivt. Hele næringen må samarbeide for å utvikle enkle, fleksible og sømløse mobilitetsløsninger

Presentasjon

11:20

Anne-Kari Bratten
Adm. Dir. Arbeidsgiverforeningen Spekter

Spekter er en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger, og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Anne-Kari Bratten har vært administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter siden 2013, der hun fra 2008 var viseadministrerende direktør. Bratten er kjent for å ha en tydelig røst i den offentlige debatten om utfordringer og behov i arbeids- og samfunnsliv. Hun kommer til Jernbaneforum for å snakke om at tiden for reformer ikke er forbi. Det er behov for mer omstilling i akselerasjonens tidsalder, når oljeinntektene går ned samtidig som forventningene øker og det må prioriteres hardere

11:40

11:40

Politikerdebatt ved konferansier 

Vil Jernbanereformen føre til et bedre tilbud for folk flest? Eller går det på bekostning av norske interesser, arbeidsplasser og privat profitt ut av landet?

Helge Orten (H) og Arne Nævra (SV) er begge medlem av Samferdselskomiteen på Stortinget med Orten som leder. De skal møte hverandre på scenen til debatt om Jernbanereformen.

-- lunch 45 minutter --

Strekning 3 - Gods fra vei til bane

12:45

Tore Høgli
Meyership

 Helgelandsterminalen er en suksesshistorie når det kommer til overgang av transport fra sjø og vei til bane. Med Helgelands største speditør Meyership i spissen, har de lyktes i å få til et meget godt samarbeid mellom konkurrerende aktører for å overføre mest mulig transport til Jernbanen. Aktørene er nå samlet i én felles terminal, og kan dra nytte av hverandre for å øke fyllingsgraden i lastbærerne. Det jobbes aktivt med løsninger for å kunne transportere fisk fra ulike produsenter med bane fra Nord-Norge gjennom Helgelandsterminalen i frysecontainere.

Presentasjon

13:00

Sverre Gotaas
Direktør Herøya Industripark

Herøya Industripark i Porsgrunn er et viktig logistisk industrielt knutepunkt i Telemark, med 6 kaier, tankterminal, jernbanetrasé mm. Parken rommer ca 80 leietakere, med 2500 ansatte fordelt på 1,5 km2. De har en målsetning om at regionen skal bli et knutepunkt for miljøvennlig transport av gods på sjø og bane. 

Sverre Gotaas kommer til oss for å fortelle om Yaras utbygging av en autonom containerfeeder, der Herøya Industripark vil legge til rette for en autonom logistikksone med kobling mellom sjø, jernbane og vei. 

13:10

13:10

13:10

13:15

13:10

Gøran Andreassen - SVP Bring Fulloader
Knut Eriksmoen - Adm. Dir. DB Schenker
Ole Andreas Hagen - Markedsdir. Postnord
Erik Røhne - Adm. Dir. Cargonet

Gods på bane er i en utsatt situasjon i 2019. Hvordan står det faktisk til? Vi får besøk av fire samlastere som skal fortelle om deres erfaringer med gods på bane. 

De vil også i fellesskap diskutere rundt sin oppfatning av status for gods for bane i dag, samt hvilke forbedringspotensial de ser for fremtiden.

Presentasjon CargoNet

13:40

Steffen Müller
Head of Division - German Rail Freight Masterplan
Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure - Germany

I Tyskland har det nylig blitt lansert en masterplan med en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak for å få mer gods fra vei til jernbane, the German Rail Freight Masterplan. 

Steffen Müller er leder over divisjonen som har utarbeidet denne planen i det tyske SD. Han kommer til Jernbaneforum for å snakke om tiltakene som vil gi et sterkt løft til gods på jernbane i Tyskland.

Presentasjon

-- pause 20 minutter --

Strekning 4 - Togets rolle i moderne mobilitet

14:15

Solveig Schytz
Leder i hovedutvalg for samferdsel, Akershus Fylkeskommune

Fra 2020 vil vi ha 11 regioner i Norge. På bakgrunn av denne reformen vil flere sentrale ansvarsområder angående samfunnsutvikling flyttes fra Regjeringen til fylkeskommunene. Et av områdene som i større grad vil bli behandlet og utviklet på region-nivå er samferdsel og infrastruktur.
Jernbanedirektoratets og fylkeskommunenes samarbeidsavtaler skal utvides, og bedre koordinering mellom fylke og stat vil bidra til at begge parter når målsetningene innenfor kollektivområdet. Scytz vil fortelle mer om avtalene som må inngås, og konsekvensene av disse.

Presentasjon

14:30

Arne Bergsvåg
Leder Samferdselsutvalget i Rogaland

En ny avtale mellom Jærbanen og Kolumbus har gjort kollektivreisene mer sømløse for innbyggerne i Rogaland. Alle bussbilletter er nå gyldige på toget, og tog-billettene er gyldige på buss. Dette gjør det enklere for kunden å velge kollektivt, ved å enkelt kunne kombinere reisemåter. Håpet er at flere vil velge bort bilen.

Vi vil få høre Arne Bergsvåg snakke om byvekstavtaler og knutepunktutvikling i Rogaland, og samarbeidet mellom Jærbanen og buss-selskaper.

Presentasjon

14:45

Synne Homble
Konserndirektør mobilitet og reiseliv, NSB

NSB sin posisjon i jernbane-Norge er i endring. Det betyr at de må se på nye muligheter. 

Konserndirektør for mobilitet og reiseliv, Synne Homble, kommer til Jernbaneforum for å fortelle om deres satsning på mobilitet, sett i sammenheng med jernbanen. 

Presentasjon

15:00

Roger Ryberg
Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeidsorgan for de åtte fylkeskommunene på Østlandet, og har blant annet fokus på samferdsel, spesielt InterCity.

Roger Ryberg vil gjøre rede for InterCity-utbyggingens betydning - både regionalt og nasjonalt.

15:15

Jonna Pöllänen
MaaS Global / Whim

 MaaS Global jobber mot å skreddersy transporttjenester for kundene ved å slå sammen private og offentlige transportmidler til en enkelt tjeneste.

De har laget en app, Whim, som har som mål å kunne dekke alle dine transportbehov.

https://whimapp.com

Presentasjon

15:30

Avslutning og takk for dagen

-- program slutt --

16:00

Middag 

Middag for egen regning og networking på Stortorvets Gjæstgiveri. Stortorvets Gjæstgiveri tilbyr rabattert meny til konferansedeltakerne mot fremvisning av navneskilt. 

Adresse: Grensen 1, 0159 Oslo

Gamla Beat Bar & Bakhage holder åpent ut kvelden. 

Om Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på en konferanse som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Se mer informasjon på egen side om Jernbaneforumene

Hovedsponsor

Organisert av